Brzozowe Zacisze, etap IV - Mieszkaniowy Dzień Otwarty - 15 czerwca 2019

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie

Chcesz kupić mieszkanie, ale w dalszym ciągu nie możesz zdecydować, która oferta jest najkorzystniejsza? Czekasz na atrakcyjną promocję? W tym wypadku pomóc mogą wrocławscy deweloperzy, współpracujący ze sobą w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Promocje dla przyszłych mieszkańców

W wybranych inwestycjach na gości będą czekać specjalne atrakcje, m.in. obniżki cen nieruchomości, atrakcyjne rabaty, dodatki do zakupionego mieszkania, pomoc doradcy kredytowego czy projektanta wnętrz.

Specjalna ulotka wydarzeń Dnia Otwartego

Podczas wydarzenia, w każdym biurze sprzedaży, będą czekały na Państwa specjalnie przygotowane ulotki, które zawierają lokalizacje inwestycji biorących udział w wydarzeniu.

Brzozowe Zacisze, etap IV

IV etap Brzo­zo­wego Zaci­sza skła­dać będzie się z 3 niskich, kame­ral­nych budyn­ków. 120 miesz­kań roz­lo­ko­wa­nych zosta­nie na 3 kon­dy­gna­cjach – par­te­rze, 1 oraz 2 pię­trze z antre­so­lami – mogą Pań­stwo sami wybrać swoje ide­alne miej­sce do życia. Dodat­kowo wygodne miej­sca posto­jowe naziemne lub w hali gara­żo­wej pod budyn­kiem.

Na terenie osiedla znajdzie się również siłownia plenerowa oraz plac zabaw dla dzieci. „Brzozowe Zacisze – etap IV” będzie monitorowane.

Za pro­jekt odpo­wiada znana wro­cław­ska pra­cow­nia Dzie­woń­ski Łuka­sze­wicz Archi­tekci. Dopeł­nie­niem Maślic i ich naj­waż­niej­szą zaletą są nie­mal nie­ogra­ni­czone tereny zie­lone. Liczne parki, skwery, nie­mal bez­po­średni dostęp do Odry i jej obsza­rów nabrzeż­nych otwie­rają przed miesz­kań­cami hek­tary prze­strzeni rekre­acyj­nej. Tu jazda na rowe­rze, spa­cer z rodziną czy jog­ging z psem to czy­sta przy­jem­ność.

Prze­wi­dy­wany koniec: IV kwar­tał 2019 r.
Ceny: od 5 700 zł/m2.
Dostępne metraże: od 38-110 m2.

W trakcie Mieszkaniowego Dnia Otwartego zapraszamy ma Maślicką 171 w godzinach 11:00 – 15:00.

 


15
Czerwca
5
Dzielnic
10
Deweloperów
19
Inwestycji